بسته بندی هویت کالای شماست هویت کالا اعتبار و برترن ابزار رقابت شما محسوب می شود .

امروزه بسته بندی در مجموعه فعالیت های بازار سازی و تبلیغات چنان جایگاه رفیعی یافته است که عده از صاحب نظران، آن را یکی ازتاکتیک های اصلی آمیخته بازاریابی و در شمار تاکتیک های محصول، کانال توزیع، قیمت و ترویج قرار می دهند. اتلیه سالک دارای یک تیم حرفه ای طراحی بسته بندی و گرافیک میباشید که اشکال مختلف بسته بندی را به راهی برای برقراری ارتباط تبدیل میکنید. طراحی ساختاری و گرافیکی بسته بندی ابزار قدرتمندی جهت متمایز سازی محصول در دید مشتری میباشد.